Eğitimlerimiz

Yalın Üretim

Yalın üretimin temel faaliyetlerinden birisi olan 5S, saha güçlendirme faaliyetlerinin başında gelir. Ülkemizde 5S için oluşan algı temizlik ve ortamı düzenleme yönünde olsada aslında 5S bu tanımdan çok daha fazlasıdır. Saha içinde bir çalışma kültürü oluşturmada, disiplini sağlama ve takım çalışmasını geliştirme konusunda oldukça etkili bir yöntemdir. Doğru kurgulanmış 5S faaliyetleri sadece saha içindeki düzeni sağlamakla kalmaz, üretim, bakım, iş güvenliği, çevre gibi işletmenin rutin işleyişi içerisindeki bütün faaliyetlerinde sürdürülebilirliğini sağlar. Bu düşünceye istinaden Dojo Lines, 5S ‘i ayrı bir faaliyet olarak değil, günlük faaliyetlerin bir parçası olarak ele alır ve işletmelerin diğer faaliyetlerinden de verim alınmasını sağlayacak bir 5S sistemi kurulması yönünde çalışmalar yapar.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetim sistemleri, bir kuruluş içerisinde hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için planlı ve stratejik bir şekilde sürdürülen faaliyetlerin tamamıdır. Müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme olarak özetlenebilir. Sistemin sağlıklı şekilde işlemesini ve her an rapor oluşturabilmeyi sağlamaktadır. Kalite yönetim sistemi, müşterinin beklentisini aşmayı ve ekip halinde çalışmayı hedeflemektedir. Müşterinin talepleri doğrultusunda şekillenen kaliteye öncelik verilecek şekilde oluşturulan aynı zamanda yönetimin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan bir yazılımdır. Müşteri merkezli olarak geliştirilir ve daima gelişme süreci içerisinde bulunur. Kalite öncülerinden biri olan Juran, kalite yönetim sistemini 3 aşamada anlatmaktadır. Bu 3 aşamaya Juran’ın Kalite Üçlemesi adı verilmektedir. 3 aşama şu şekildedir: kalite planlama, kalite kontrol ve kalite geliştirme. Bu 3 temel aşama ve unsur kalite yönetim sistemi kurmak için gerekli olan temel yapılardır.

Stratejik Yönetimi

Stratejik yönetim, işletmeler ve organizasyonlar için bugün olmazsa olmazlardandır. Giderek artan küreselleşme ve yüksek rekabet durumu, stratejik yönetimi gündelik hayatın bir parçası haline getirmiştir. Peki, günümüzün bu popüler kavramı stratejik yönetim nedir? Bir organizasyonun uzun dönemde yaşamına devam edebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve rekabet sistemi içerisinde ortalamanın üzerinde kar elde edebilmesi için sahip olduğu kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıdır. Bu geniş tanım görüldüğü üzere yönetim nedir? sorusuna verilecek olan cevapla da oldukça benzerdir. Başka bir stratejik yönetim tanımı ise şöyledir: Organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için fonksiyon üstü kararların formüle edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi bilimidir. Tarihsel süreç içerisinde gelişimi bu şekilde olan stratejik yönetim artık alt alanlara bölünmüştür. Bu alanda yetkin kuruluşlardan en önemlisi olan Strategic Management Society’e göre stratejik yönetim 12 alt gruba ayrılmaktadır:

Planlama ve Lojistik Yönetimi

Üretim Planlama ve Lojistik Yönetiminden güncel ve daha kapsamlı bir yaklaşım olan Tedarik Zinciri Yönetiminin temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, zincir boyunca gerçekleşen tüm Üretim-Planlama-Lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli planlanmasıdır. İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun maliyette, uygun miktarda, uygun zamanda alınması ve sürekli olarak tedarikçilerin performanslarının geliştirilmesi çağdaş işletmeciliğin bir gereğidir. Bu çerçevede uygun tedarikçilerin seçimi, performanslarının sürekli olarak öngörülen düzeyde olması ve etkin tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gerekmektedir. İhtiyaç tespitinde karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında tedarik süreçlerinin etkinliği ile ilgili şüpheler oluşmaktadır. Bu bağlamda, Marmara ICI olarak Tedarik, Üretim Planlama ve Lojistik tabanlı yönetim ilkeleri bu uzmanlık eğitimi kapsamında verilmektedir. Verilen eğitimlerin konu başlıkları şu şekildedir;

businessman-3300891_1920-min

Satış Pazarlama Yönetimi

Satış-pazarlama alanında şirketlerin müşteri bulma sürecine müteakip, belirlenen hedef potansiyel müşteri adayı kuruluşlarla yapmaları gereken görüşmeler, süreç faaliyetleri kapsamında değerlendirilmelidir.
Satışta görüşme teknikleri eğitiminin amacı; etkili satış ve pazarlama görüşmesi tekniklerini size profesyonel yollardan öğretmektir. Pratik ve uygulamalı olarak, satışta görüşme teknikleri eğitimi sayesinde; satış performansınızı ve başarınızı artıracak, gerekli araç, teknik donanımları öğrenirsiniz.
Satışın çok yönlü bir olgu bütünü olduğu, ayrıca pazarlama işlerinin ayrılmaz bir sonucu olarak sonuçta en önemli ögenin ürün kalitesinin yanı sıra Müşteri İlişkilerinin de kalite anlayışı içinde ele alınmasını sağlamaktır.
Eğitim, Toplam Kalite Yönetiminin satış nasıl çok amaçlı bir araç olarak kullanılması gerektiğini ve buna ilişkin sistem kurulumu ve yapılandırılmasının ne şekilde gerçekleştireceğini ve sistematize edilmesi gerektiğini ortaya koymayı amaçlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları bir işletmede her türlü çevresel etken göz önünde bulundurularak verimli iş gücünün şirkete kazandırılması, yüksek performansla işlev görebilmesinin sağlanması ve elde tutulması için yapılan tüm çalışmalardır. Çoğu kişinin aklına insan kaynakları dendiğinde yalnızca firmalar için işe alım yapan birim gelse de aslında İK’nın görev ve sorumlulukları yalnızca burada bitmez. Çalışanların işe başladıktan sonra da çalışma ortamlarının uygunluğunun sağlanması ve verimi arttırıcı aksiyonların alınması bu insan kaynaklarının sorumluluğundadır. İnsan kaynakları yönetimi ile şirketin planlanan geleceğine ulaşması için doğru adımların atılması hedeflenir. İşe alım yöntemleri ve adımları bu doğrultuda belirlenir örneğin. Şirketin misyonu ve hayata bakışı daha ilk adımda, insan kaynakları aracılığıyla çalışanlara yansıtılmış olur. İnsan kaynakları yönetimi ile çalışma ortamı ve çalışan ilişkileri de şirketin bağlı olduğu prensiplere göre şekillendirilir. İnsan kaynakları yöneticisinin temel görevi şirketin hedeflerine ulaşması için çalışan faaliyetlerini yönetecek hazırlıklar ve çalışmalar yapmaktır. Şirketin farklı kademeleri arasında iletişim bağını sağlayarak canlılığı sağlaması, problem çözücü bir tavır ile sorunlara yaklaşması gerekir. İşe almadan işten çıkarmaya kadar tüm süreçleri takip ederek şirketin prensiplerine uygun davranıldığından emin olmak insan kaynakları yöneticisinin belirleyici görevlerindendir.

expert-5442081_1920